เศรษฐกิจเพื่อสังคมสมานฉันท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ที่มาและ การนิยามความหมาย: มุมมองจากนานาประเทศ

Yvon Poirier, juillet 2014

À télécharger : PDF (500 Kio)

En d’autres langues : English - français - Español

Résumé :

บทน า

บทความชิ้นนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ห้านับจากฉบับดั้งเดิมที่เขียนในปี 2010 โดยฉบับปรับปรุง ครั้งที่สามได้ถูกน าเสนอในการประชุม Asia Solidarity Economy Forum ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2011) และรวมอยู่ในหนังสือ Developments in Solidarity Economy in Asia (2013) 2(บทที่ 6 หน้า 71-89) ซึ่งจัดพิมพ์โดย the Asian Solidarity Economy Council (ASEC)

ส าหรับฉบับนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงค าอธิบายเกี่ยวกับที่มาของแนวคิด เศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์ (Social AND Solidarity Economy) กับ เศรษฐกิจเพื่อสังคมสมานฉันท์(Social Solidarity Economy) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งสองแนวคิดใช้อักษรย่อว่า SSE เหมือนกัน หากแต่ความหมายโดยนัยต่างกัน การท า ความเข้าใจกระบวนการสร้างความคิดในเชิงหลักการและภาคปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่วัฒนธรรม ทั้งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ หรือสเปน/โปรตุเกส เป็นเรื่องส าคัญในสร้างขบวนการเพื่อความสมานฉันท์ ในระดับโลก เนื่องจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมิได้เลยหากปราศจากการท า ความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นจริงที่ต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ของหลากผู้คนที่ อยู่ในขบวนการเหล่านี้

การที่องค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ยอมรับแนวคิด SSE ให้เป็นส่วน หนึ่งของทางเลือกในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและโลกของเราได้เน้นย ้าว่ามี ความจ าเป็นต้องอธิบายจุดเริ่มต้น วิสัยทัศน์ และประวัติศาสตร์ของเราเพื่ อประกาศจุดยืน อันเป็น เป้าประสงค์เบื้องต้นของงานชิ้นนี้ผู้เขียนขอชี้แจงผู้อ่านที่เคยเห็นบทความฉบับก่อนหน้าอีกครั้งว่าในฉบับ ปรับปรุงได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับที่มาของแนวคิดเศรษฐกิจเพื่ อสังคมสมานฉันท์(Social Solidarity Economy : SSE) ที่สมบูรณ์กว่าในฉบับก่อนหน้ามาก และได้เพิ่มเติมค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ เพื่อสังคม (Social Economy) เข้าไปในฉบับนี้ด้วย