Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων (Handbook on Cooperatives for use by Workers’ Organizations)

ILO Publication

julho 2011

Download : PDF (780 KiB)

Noutras línguas: English

Resumo :

Η ελληνική μετάφραση του «Συνεταιριστικού Εγχειριδίου για τις Οργανώσεις Εργαζομέ- νων» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο προετοιμασιών της Διεθνής Κοινότητας για τον εορτασμό του έτους 2012 ως «Έτους των Συνεταιρι- σμών», όπως αυτό ανακηρύχθηκε από την 64η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δε- κεμβρίου του 2009. Ελπίζουμε αυτή η εργασία να συμβάλλει ώστε και η χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτό το Διεθνές Έτος που έχει σκοπό την προβολή και την δημιουργία νέων συνεταιρισμών.

Fontes :

www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_666576/lang--en/index.htm