Alternative Economies: Cooperativism [Synapse 1] OMONOIA - Sharryn Kasmir_- Dario Azzellini - Theodoros Karyotis - Maurizio Atzeni

décembre 2015

|a(www.youtube.com/watch?v=JRdbpTvWn20) Sharryn Kasmir - Cooperativism] : 11min37

Dario Azzellini - Precarious Labour : 16min22

Maurizio Atzeni Precarious Labour : 11min29

Theodoros Karyotis Cooperativism : 16min15