Εκπαίδευση εκπαιδευτών SSE-VET2 - Ελλάδα (Training of trainers SSE-VET2 - Greece)

avril 2020

Day 1 - Ημέρα 1- Εισαγωγή: Διαμορφώνοντας μια κοινή πορεία Εκπαίδευσης (Introduction: Shaping a common pathway of Education)

Day 2 - Ημέρα 2 - Οικοδόμηση μιας επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης - Κατάρτιση για εκπαιδευτές) (Building a Vocational Educational Training - Training for Trainers)

Day 3 - Ημέρα 3 : Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία - Κύρια χαρακτηριστικά (Social Solidarity Economy - Main features)

Day 4 - Ημέρα 4 : Κοινωνική επιχείρηση: Μια μελέτη περίπτωσης (Social enterprise: a case study)

Day 5 - Ημέρα 5 : Παιχνίδι ρόλων - Διαστάσεις ενός Φορέα Κ.ΑΛ.Ο (Role Play - Roles and dimensions of an SSE actor)

Day 6 - Ημέρα 6 - Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κ.ΑΛ.Ο (Local Sustainable Development and SSE)

Day 7 - Ημέρα 7 - Αξιολόγηση