Ημέρα 1 Εισαγωγή: Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε δράση (Day 1 Introduction: Training in action seminar)

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

avril 2020

À télécharger : PDF (1,2 Mio)