Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

2021

Download : PDF (1,4 MiB)

Noutras línguas: English - français - Português - italiano - română - Deutsch

Resumo :

Αυτό το έγγραφο είναι η σύνθεση των εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών υπεράσπισης που δημιουργήθηκαν και συζητήθηκαν σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία αλλά και συνολικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τις αρχές υπεράσπισης και να παρουσιάσει δράσεις για να διασφαλίσει την ένταξη της Κ.ΑΛ.Ο. στα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτών. Είναι το τρίτο πνευματικό προϊόν που προκύπτει από το έργο “Ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών Ε.Ε.Κ.” (Σεπ. 2019 – Αυγ. 2021), το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από πρόγραμμα Erasmus+.