Ημέρα 1 Εισαγωγή: Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε δράση (Day 1 Introduction: Training in action seminar)

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

April 2020

To download : PDF (1.2 MiB)