Solidarity Economy

Thomas Altfather Good, marzo 2011

Partecipanti : Emily Kawano

The video: 1:30:48