Τοπική βιώσιμη Ανάπτυξη - Case 4

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

April 2020

To download : PDF (300 KiB)